Комисија за инструктори

Комисијата за Инструктори се грижи за стручно едуцирање на инструктори и тренери за спортско качување кои работат во матичните спортско качувачки клубови. Таа едукација е преку семинар и курс за кандидати за Инструктори кој се организира еднаш годишно, на природна и вештачка карпа, По завршување на курсот и семинарот се организира полагање на кандидатот пред Комисија составена од 3 члена-инструктори со минимум 2 годишно искуство.
Истовремено ги прати новитети и промените во поглед на производство на опрема за качување и нејзино правилно користење.
Стандардизира норми кои се користат при куресеви за почетници спортски качувачи.

Сите називи и стекнување на називите се преставени во ПРАВИЛНИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НАЗИВИ 

Комисијата ја сочинуваат Претседател и сите лиценцирани спортски качувачки инструктори. 

Претседател на Комисијата со мандат до 2019 година е Александар Чорбески. 

 Другите членови се подолу преставени:

                                                                 ЛИСТА на

                                      СПОРТСКИ КАЧУВАЧИ ИНСТРУКТОРИ  

 

Ред.

бр

Име и презиме

Дата на раѓање

Клуб

Назив

Лиценца активна

 

1.

 

Владимир Трповски

 

07.08.1970

СКК “Екстрем“ Скопје

Инструктор

1 степен

 

ДА

 

2.

 

Александар Чорбески

 

10.11.1971

СКК “Екстрем“ Скопје

Инструктор

 

ДА

 

3.

 

Лидија Мимова

 

03.04.1977

СКК “Екстрем“ Скопје

Инструктор

 

ДА

 

4.

 

Марјан Киндалов

 

14.10.1983

СКК “Екстрем“ Скопје

 

Инструктор


ДА

 

5.

 

Михајло Мотески

 

22.12.1974

СКК “Екстрем“ Скопје

 

Инструктор

 

ДА

 

6.

 

Христо Белокапоски

СКК “Златоврв“ Прилеп

Инструктор

(тренер со ФФК)

 

ДА

 

7.

 

Лазар Петковски

 

10.15.1985

 

КК “Астибо“ Штип

 

Инструктор

 

ДА

 

8.

 

Александар Кленов

 

08.08.1965

СКК“ Карпи за сите“ ДОО Демир Капија

 

Инструктор

1 степен

 

ДА

 

9.

 

Горан Кузмановски

 

06.05.1982

СКК“Вертикал“ Битола

 

Инструктор

1 степен

 

ДА

 

10.

 

Маја Јовановска

 

01.05.1986

СКК“Екстрем“ Скопје

 

Инструктор

 

ДА

 

11.

 

Здравко Петровски

 

23.01.1979

СКК“Екстрем“ Скопје

 

Инструктор

 

ДА

 

12.

 

Јован Иванов

 

08.09.1991

 

КК“Астибо“ Штип

 

 

 

 

Инструктор

 

ДА

 

12.

Ванчо Наунов

21.01.1995

СКК“Карпош“ Скопје

 

Инструктор1 степен

 

ДА

 

13.

Димитар Попов

18.11.1985

СКК“Екстрем“ Скопје

Инструктор

ДА

 

14.

Билјана Талевска

 

СКК“Екстрем“ Скопје

Инструктор

ДА

 

15.

 

Виктор Трповски

 

30.01.2000

СКК“Екстрем“ Скопје

Инструктор

ДА

16.

Томислав Јордановски

30.08.1985

СКК “Екстрем“ Скопје

Инструктор

ДА

17.

Марио Минчевски

.06.1994

СКК “Вертикал“ Скопје

 

Инструктор

ДА

18.

Влатко Талевски

СКК “ВертикалБитола

Инструктор

19.

Ненад Радевски

СКК “Екстрем“ Скопје

Инструктор

ДА