Комисија за инструктори

Комисијата за Инструктори се грижи за стручно едуцирање на инструктори и тренери за спортско качување кои работат во матичните спортско качувачки клубови. Таа едукација е преку семинар и курс за кандидати за Инструктори кој се организира еднаш годишно, на природна и вештачка карпа, По завршување на курсот и семинарот се организира полагање на кандидатот пред Комисија составена од 3 члена-инструктори со минимум 2 годишно искуство.
Истовремено ги прати новитети и промените во поглед на производство на опрема за качување и нејзино правилно користење.
Стандардизира норми кои се користат при куресеви за почетници спортски качувачи.

Сите називи и стекнување на називите се преставени во ПРАВИЛНИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НАЗИВИ 

Комисијата ја сочинуваат Претседател и сите лиценцирани спортски качувачки инструктори. 

Претседател на Комисијата со мандат до 2022 година е Мотески Михајло. 

 Другите членови се подолу преставени:

                                                                 ЛИСТА на

                                      СПОРТСКИ КАЧУВАЧИ ИНСТРУКТОРИ  

Име и презиме

Емаил

Дата на раѓање

Клуб

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Владимир Трповски

<vladimir@vertikalsport.com.mk>

07.08.1970

СКК “Екстрем“ Скопје

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Александар Чорбески

<chorbeski@gmail.com>

10.11.1971

СКК “Екстрем“ Скопје

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Михајло Мотески

<moteski@gmail.com>

22.12.1974

СКК “Екстрем“ Скопје

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Лазар Петковски

<lazar.petkovski@gmail.com>

10.15.1985

КК “Астибо“ Штип

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Горан Кузмановски

<gkuzeto@gmail.com>

06.05.1982

СКК“Вертикал“ Битола

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

Здравко Петровски

zdravko@vertikalsport.com.mk

23.01.1979

СКК “Екстрем“ Скопје

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

Александар Кленов

<vaklen_ru@yahoo.com

08.08.1965

СКК“ Карпи за сите“ ДОО Демир Капија

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

Христо Белокаповски

skkzlatovrv@gmail.com

 

СКК „Златоврв“ Прилеп

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

x

Ване Наунов

<naunow95@gmail.com>

21.01.1995

СКК“Карпош“ Скопје

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

Димитар Попов

<dimitarot@gmail.com>

18.11.1985

СКК „Вардар“ Скопје

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

Јован Иванов

yo.van.climb@gmail.com

08.9.1991

КК “Астибо“ Штип

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Билјана Талевска

<biljana.talevska@gmail.com>

16.7.1986

СКК“Вертикал“ Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Виктор Трповски

<grimpertrpovski@gmail.com>

30.1.2000

СКК “Екстрем“ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Томи Јордановски

<tomij11@gmail.com>

30.8.1985

СКК “Екстрем“ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Марио Минчевски

mariominchevski@yahoo.com

08.7.1994

СКК“Вертикал“ Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Ненад Радевски

nenad.moscow@gmail.com

07.06.1978

СКК “Екстрем“ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Влатко Деловски

vlatkodelovski@gmail.com

10.10.1980

СКК“Вертикал“ Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Aна Тримовска Радевска

atrimoska@gmail.com

12.4.1979

СКК “Екстрем“ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Илина Арсова

inence@gmail.com

31.јул.82

СКК “Екстрем“ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќиро Ѓорѓиев

palanka@t.mk

25.4.1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бил Инструктор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присуствувал на собир а инструктори

 

 

x