Контакт

МАКЕДОНСКА СПОРТСКО КАЧУВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА
ул. 11 Октомври, 42а, Поштенски Фах. 244, 1000 Скопје. Р. Македонија

MACEDONIAN SPORT CLIMBING FEDERATION
ST. 11 Oktomvri 42a P.O. Box 244, 1000 Skopje Republic of Macedonia

ТЕЛЕФОН / PHONE

Телефон/Факс: ++ 389 (2) 3165 540;
Phone/Fax: ++ 389 (2) 3165 540;

E-mail contact@climbing.mk