Прирачници

ПРИРАРАЧНИК ЗА СПОРТСКО КАЧУВАЊЕ Priracnik za steknuvajne naziv sportski kacuvac-converted.pdf

Како да осигуруваш со Гри Гри:   https://www.youtube.com/watch?v=BAxY-BBSlGc&feature=youtu.be 

Како да осигуруваш со Тубус: https://www.youtube.com/watch?v=H1pjGl4gs0A&feature=youtu.be

Проверка со партнер: https://www.youtube.com/watch?v=dSwb9RBG5TY&feature=youtu.be

Динамичко осигурување: https://www.youtube.com/watch?v=bO1DkxEIavc&feature=youtu.be

Додавање јаже при осигурување: https://www.youtube.com/watch?v=bO1DkxEIavc&feature=youtu.be

Спуштање по јаже(Абзаил илиРапел)  https://www.youtube.com/watch?v=l_5z6A5Z1h0

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТСКИ КАЧУВАЧИ